me

Od 20 lat pracuję w sektorze finansów przedsiębiorstw i usług finansowych, tj.: leasing, faktoring, windykacja i zarządzanie należnościami oraz zarządzanie finansami przedsiębiorstw.

Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynałam od stanowiska specjalisty, czyli analityka kredytowego, poprzez szczeble kierownicze do członków zarządu w międzynarodowych koncernach. Brałam udział w międzynarodowych projektach z obszaru finansów i zarządzania. Jestem strategiem, managerem, finansistą oraz interesuje mnie inżynieria finansowa i digitalizacja. Innowacje technologiczne zmieniają sektor usług finansowych oraz pozwalają wykreować nowe modele biznesowe. Optymalne rozwiązania finansowe i źródła finansowania krótko- i długoterminowego to podstawa działalności każdej spółki. 

Pomagam swoim klientom w tworzeniu strategii rozwoju biznesu, wyborze i pozyskaniu optymalnego źródła finansowania projektów inwestycyjnych oraz zapewnieniu bieżącej płynności finansowej. Spotykam się z przedsiębiorcami posiadającymi świetne pomysły biznesowe, potrzebującymi wsparcia w zakresie wyboru sposobu finansowania oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do jego uzyskania. Doskonale rozumiem problemy z jakimi borykają się firmy na polskim rynku.

WDRAŻAŁAM PROJEKTY I PROCEDURY FINANSOWE DLA BRANŻY MEDYCZNEJ W SPÓŁCE LEASINGOWEJ (NA TEJ PODSTAWIE ZOSTAŁO SFINANSOWANE Z SUKCESEM KILKASET PRZEDMIOTÓW MEDYCZNYCH)

Poradnik Przedsiębiorcy - GRATIS ⤏

KREDYT

Potrzebują Państwo kredytu inwestycyjnego na rozwój swojej firmy lub kredytu obrotowego na zapewnienie bieżącej płynności? Pomożemy Państwu pozyskać finansowanie prowadząc rozmowy z instytucjami finansowymi i przygotowując niezbędną dokumentację oraz negocjując korzystne warunki finansowania.

kredyt

Kredyt dla jednoosobowej działalności gospodarczej (gabinety lekarskie)

Kredyt obrotowy (limit w koncie)/kredyt gotówkowy (spłacany w ratach) przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności firmy, na przykład pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, zakupu drobnego wyposażenia, zakupu materiałów medycznych.

Uproszczone procedury bankowe umożliwiają szybkie uzyskanie finansowania do kwoty 650 tys. złotych i okresu finansowania nawet do 120 miesięcy bez zabezpieczeń.

Kredyt inwestycyjny umożliwia finansowanie inwestycji, w tym zakup sprzętu medycznego, wyposażenie gabinetów lekarskich, zakup i remont nieruchomości.

Kredyty dla spółek medycznych o różnych formach prowadzenia działalności gospodarczej

Jeśli prowadzą Państwo działalność w formie spółki kapitałowej, osobowej lub w formie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, wówczas mogą Państwo ubiegać się o kredyt obrotowy lub inwestycyjny.

Kredyt obrotowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności podmiotu medycznego.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie realizowanych przez firmę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego (w tym sprzętu medycznego i nieruchomości), jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach.

Proces oceny ryzyka spółek medycznych przebiega analogicznie jak dla innych spółek prawa handlowego z uwzględnieniem uwarunkowań branżowych.

Kredyt hipoteczny dla osób fizycznych

Jeżeli planują Państwo inwestycję, czyli:

  1. zakup nieruchomości mieszkalnej od developera, spółdzielni czy osoby prywatnej, wykup mieszkania komunalnego, czy też nabycie udziału w nieruchomości,
  2. zakup nieruchomości gruntowej,
  3. budowę domu w systemie gospodarczym,
  4. remont lub modernizację domu lub mieszkania,
  5. spłatę innego kredytu mieszkaniowego,

Pomożemy Państwu pozyskać kredyt prowadząc rozmowy z instytucjami finansowymi i przygotowując niezbędną dokumentację do wniosku kredytowego oraz negocjując korzystne warunki finansowania.


LEASING / POŻYCZKA LEASINGOWA

Możliwość finansowania inwestycji dla wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej. Chcą Państwo zainwestować w nowy sprzęt medyczny na potrzeby działalności gospodarczej (np. tomograf, USG, wyposażenie gabinetu dentystycznego, rentgen i inne) lub niezbędne środki transportu do jej prowadzenia, nie muszą Państwo angażować środków własnych tylko środki obce, tym samym uzyskując koszty uzyskania przychodu (rata leasingowa, odsetki, amortyzacja, w zależności od formy umowy leasingu).

LEASING/ POŻYCZKA LEASINGOWA

Zalety leasingu operacyjnego

Raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu; podatek VAT jest doliczony do każdej raty leasingowej; po zakończeniu umowy wykup jest możliwy ale nie obligatoryjny.

Zalety leasingu finansowego

Korzystający jako właściciel ekonomiczny amortyzuje przedmiot leasingu; w koszty można zaliczyć tylko odsetkową część raty leasingowej, a podatek VAT jest do zapłaty wraz z pierwszą ratą leasingową, korzystający staje się właścicielem po zapłaceniu ostatniej raty leasingowej.

Leasing zwrotny

Zakupili już Państwo sprzęt medyczny z własnych środków, można go refinansować. Otrzymają Państwo zwrot wartości od firmy leasingowej i będą Państwo spłacać raty leasingowe.

Pożyczka leasingowa

Umożliwia finansowanie sprzętu medycznego objętego dotacją, gdzie właścicielem przedmiotu musi pozostać korzystający, który amortyzuje przedmiot na którym ustanowiony jest zastaw. W branży medycznej praktykowane są pożyczki leasingowe (również bez dotacji), ze względu na możliwość finansowania brutto, czyli wraz z VATem wynoszącym 8%.

Pomożemy Państwu pozyskać odpowiednią ofertę prowadząc rozmowy z instytucjami finansowymi i przygotowując niezbędną dokumentację oraz negocjując korzystne dla Państwa warunki.


FAKTORING

W przypadku, gdy dana spółka medyczna posiada należności (wystawia faktury VAT na swoich odbiorców B2B) istnieje możliwość finansowania tych należności (do wysokości salda) i tym samym pozyskania dodatkowych środków obrotowych (faktoring niepełny inaczej faktoring z regresem).

FAKTORING

FAKTORING PEŁNY

W/w należności można ubezpieczyć i tym samym uchronić się przed niewypłacalnością odbiorcy (faktoring pełny).

Firma faktoringowa może również dokonać płatności za zobowiązania danej spółki medycznej wówczas mówimy o faktoringu odwrotnym. Za szybszą płatność faktur kosztowych zrealizowanych przez faktora, spółka medyczna może uzyskać skonto u dostawcy. 

Pomożemy Państwu pozyskać odpowiednią ofertę prowadząc rozmowy z firmami faktoringowymi/ubezpieczycielami należności handlowych i przygotowując niezbędną dokumentację oraz negocjując korzystne dla Państwa warunki.


UBEZPIECZENIA

Działalność w branży medycznej ma charakter szczególnie wrażliwy – pracownicy służby zdrowia mają bowiem do czynienia z dobrami najcenniejszymi – życiem i zdrowiem ludzkim.Część podmiotów działających w branży medycznej objęta jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które pokrywa szkody osobowe wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIA DEDYKOWANE

Ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy (dobrowolne).

Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych lekarzy, farmaceutów lub innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym, w tym również za szkody powstałe w związku z niesieniem pierwszej pomocy. Ochrona ubezpieczeniowa znajduje zastosowanie w sytuacji:

  1. wyczerpania sumy gwarancyjnej OC obowiązkowego
  2. wykonywania czynności zawodowych nieobjętych zakresem ubezpieczenia OC obowiązkowego

Nasz broker przeanalizuje Państwu dotychczasową polisę (koszty i zakres ryzyk) i przygotuje ofertę ubezpieczenia.

Ubezpieczenia majątkowe

Muszą Państwo ubezpieczyć dom, samochód, sprzęt leasingowy nasz broker przygotuje Państwu ofertę ubezpieczenia.

logo

Rozwiązania finansowe dla branży medycznej

KONTAKT

Agnieszka Żurek

kontakt@zurekfinanse.pl

TEL: +48 605 208 968

TEL: +48 61 668 3896

Finanse Agnieszka Żurek

Andersia Business Centre
Pl. Andersa 7, I piętro
61-894 Poznań


NIP 781 108 77 60
REGON 368417189

PARTNERZY

partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy